ניקנור חן - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6102 עמוד 4 מתאריך 28/06/2010

    ... אפשר לדחות את ההרשמה לבחינה למועד עתידי באמצעות טופס פ016 ”בקשה לדחיית מועד הרשמה לבחינה” וזאת לא יאוחר משבוע ימים לפני מועד כל בחינה. -    אפשר לוודא את ביצוע דחיית הבחינה ב”מידע אישי” באתר. מקום הבחינות: הגימנסיה העברית הרצליה, רח' ז׳בוטינסקי 106, תל אביב; תיכון עירוני ד', רח' ויצמן 74 ...

  2. גיליון 5862 עמוד 70 מתאריך 03/11/2008

    ... ניקנור 11, ירושלים 51153633 בצלאל מרים בת-שגע אברך בר טוב, עו״ד, שגן הכוג״ר, מנהל מחה ירושלים מחה תל אביב הודעות על הכרזת פשיטת רגל תאריך מתן צו פשיטת רגל מס. תיק ביהמ״ש מט׳ תיק כנ׳׳ר כתונת ת״ז שם החייב/ת 26/08/08 333/97 ...