נתיבה 1989 הוצאה לאור - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6744 עמוד 22 מתאריך 28/01/2014

    ... מטרת התכנית: שינוי ״עוד מגרשים המיועדים לתעשייה לייעוד מסחר ותעסוקה וקביעת תכליות, הוראות ומגבלות בנייה. עיקרי הוראות התכנית: 1.    שינוי ״עוד קרקע מתעשייה למסחר ותעסוקה. 2.    קביעת השימושים המותרים לכל ״עודי הקרקע. 3.    קביעת הוראות בינוי, זכויות בנייה ותנאים להוצאת היתרי בנייה ...