עופרה חקלאות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6841 עמוד 6 מתאריך 20/07/2014

  ... סוג ראשי: חקלאות. סוג משני: אגודה חקלאית כללית. (4)    שם האגודה: המפלצת - אגודה שיתופית בע״מ. מס' האגודה: 57-005842-0. המען: רח' בורוכוב 57/1, ירושלים. תאריך רישום: י' בתמוז התשע"ד (8 ביולי 2014). סוג ראשי: צרכנות. סוג משני: צרכנות. י' בתמוז התשע"ד (8 ביולי 2014 ...

 2. גיליון 6834 עמוד 24 מתאריך 10/07/2014

  ... הודעה בדבר שינויים בשותפות נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 60 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל”ה-1975, כי ביום 30.6.2014, השותף המוגבל משקי עמק יזרעאל אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע׳׳מ, מס' זיהוי 57-000704-7, שכתובתו ת׳׳ד 259, מגדל עמק, הגדיל את הסכום שהכניס ב-5,000,000 שקלים חדשים במזומן ...

 3. גיליון 6822 עמוד 2 מתאריך 22/06/2014

  ... נציגי שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: שמשון עומר עופר גורן נציגי יצרני הזרעים: צבי עמית גבריאל אונגר נציגי ארגונים חקלאיים הנוגעים בדבר: יוסי ארזי אברהם גלבוע לאה מזור תכהן כיושבת ראש הרשות לזרעים. מינוי רשות לזרעים2 - בטל. י"ט באייר התשע׳׳ד ...

 4. גיליון 6757 עמוד 3 מתאריך 17/02/2014

  ... שר החקלאות ופיתוח הכפר 1 ס״ח התשמ״ה, עמ' 84; התשנ״א, עמ' 81. הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית כפר פינס-מנשה לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-11971, קבעתי שהמועצה הדתית כפר פינס-מנשה תהיה ...

 5. גיליון 6677 עמוד 13 מתאריך 21/10/2013

  ... עידן חקלאות (ח״פ 51-281325-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2013 10 10, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלדד קורן, ממושב ...

 6. גיליון 6667 עמוד 4 מתאריך 03/10/2013

  ... משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת׳׳ד 30, בית דגן 50250. מספר הבקשה: 4465/13 השם המוצע לזן: 8 SHEEGENE כינוי הזן: 2-38 תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח מאוד; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק עם נקודות אנתוציאן, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא ...

 7. גיליון 6657 עמוד 28 מתאריך 12/09/2013

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה לבטל את הליכי פירוק מרצון ולבטל מינויו של עו״ד יוסף אל-אסמר. איגור גולברייך, דירקטור געש עסקים וחקלאות (ש״מ 55-021956-2) הודעה על ...

 8. גיליון 6650 עמוד 4 מתאריך 22/08/2013

  ... בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה. תוקף מינוי זה עד יום ט' בטבת התשע׳׳ה (31 בדצמבר 2014) וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם. י״ז באב התשע״ג (24 ביולי 2013) (חמ 2-ה3—3-474) יאיר שמיר ...

 9. גיליון 6639 עמוד 4 מתאריך 01/08/2013

  ... שר החקלאות ופיתוח הכפר 1 ס׳׳ח התשט׳׳ז, עמ' 79; התש׳׳ל, עמ' 36. הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ”ז-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ״ז-997י' (להלן - החוק), אני מסמיך את פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים המפורטים להלן למפקחים לעניין ...

 10. גיליון 6629 עמוד 40 מתאריך 17/07/2013

  ... 1)    שם האגודה: בית קירור רעבנה - אגודה שיתופית חקלאית בע”מ. מס' האגודה: 57-005729-9. המען: רמת הגולן, מסעדה 12435. תאריך רישום: י' בסיוון התשע׳׳ג (19 במאי 2013). סוג ראשי: חקלאות. סוג משני: אגודה חקלאית כללית. (2)    שם האגודה: עלעלים רעננים - אגודה שיתופית חקלאית בע”מ ...