פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6484 עמוד 60 מתאריך 18/10/2012

  ... 29471 הורביש צבי 30/20, רחובות 14404099 מיכנוביץ ומרסלו 07/09/12 40441-08-11 22421 ביות הלל 2, רמת גן 11509424 מרודי שאול 15/09/12 18580-09-11 28092 שזי' ירושלים 33/6, בת ים 04944540 סימן טוב תונה 16/09/12 ...

 2. גיליון 6483 עמוד 14 מתאריך 18/10/2012

  ... 5)    ”תכנית מיתאר מס' רצ/מק/65/50/1”, שינוי לתכניות רצ/1/1/יג, רצ/מק/26/1/1, ממ/8005, במ/50/50/1. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, נחלת יהודה, רח' פינסקר - גוש 3629, חלקות 117, 118 בשלמותן. עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של שני מגרשים; ב) העברת זכויות בין הקומות; ג) תוספת קומה תת ...

 3. גיליון 6478 עמוד 23 מתאריך 27/09/2012

  ... 2 08/03/201 פורגכו סביין כנפו דיצה 2 4501נ1016 1 20/05/201 מימון דלייה מוארי רחל 2 01 m 8 22/04/2026 מריאנוף רבקה שריאכוף ברורדו 2 01 02016 0 24/10/201 ברגר האנס מיכאל בנגלמן רחל דונה 2 01 61^722 615=9 2/ו2 04/0 פינסקר עופר ...

 4. גיליון 6474 עמוד 25 מתאריך 20/09/2012

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.8.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו ...

 5. גיליון 6466 עמוד 13 מתאריך 29/08/2012

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.12.2012, בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. גדי שפי, מפרק חבה הוט קפה בע׳׳מ (ח״פ 51-349935-0) (בפירוק מרצון) הודעה ...

 6. גיליון 6462 עמוד 84 מתאריך 20/08/2012

  ... זבן אחמד 02:20 33/32/23 02/33/20 20-ל41342-0 33202 שכ נאות גולדה 13/א,נתניה 337203123 זדוננלקו סרגיי 02:80 13/01/13 03/10/ר0 8949-05-10 33204 פינסקר 68/8,פתח ננ׳קווה 12718263 זיידנברג סימונה 23/22/22 8:80ל ...

 7. גיליון 6462 עמוד 86 מתאריך 20/08/2012

  ... 31410 התשעה ר/ר8ו,רמלה 12580885 צרויה שירן 02/ול/ר0 30 :82 90/00/02 09-02-ל2ר41 32019 מכבי 8/ל,נס ציונה 008ל5880 קאופמן אשר זאב n:30 93/09/09 20/00/02 50-05-02ר8ו 32100 פינסקר 5/5,רחובות 200038108 קדוש בבר ...

 8. גיליון 6462 עמוד 91 מתאריך 20/08/2012

  ... 32120 שכריהו לוין 2/20,חו2ון 54138594 עזריהו ירהיהו 08:30 23/02/23 01/06/22 42114-02-23 30188 פאבן עזר!8 32/3,הרצליה 25802052 עהסר ,אליהו 08:30 15/14/28 25/06/22 2152-04-22 38444 אחד העם 46/0 ,רה ת גן 39940123 ...

 9. גיליון 6462 עמוד 94 מתאריך 20/08/2012

  ... הפטר חלוט 20/05/12 36-ר7298-3 04198 ההינה 9 5א /4 , חיפה 57680434 לאון אוהב הפטר חלוט 10/04/12 224-00-01 11064 צייטלין 0/15 1, ק. חיים 10800^716 לביאטוב ולדימיר הפטר רגיל 25/06/12 51930-05-11 21366 ה.ד ...

 10. גיליון 6445 עמוד 42 מתאריך 12/07/2012

  ... סעד פאטמה 08:30 02/20/01 28/05/03 8488-88-00 30828 אשה שרת 48,חולון 33394811 בדרי י־איר 08:30 38/11/01 24/84/03 40463-80-03 30208 דיזנגוף 034א,תל אביב: - יפו 58786808 בז כיה חיים 08:00 01/02/01 18/84/03 ...