פלא - פוד - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6440 עמוד 27 מתאריך 03/07/2012

    ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.11.2012, בשעה 14.00, אצל עו׳׳ד ביניס וואשדה, רח' תאופיק זיאד, בניין אלווכא, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. חנא חימיס, מפרק דה פוד פקטורי נ.ג.ס בע״מ ...