פרי סובב כנרת - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6848 עמוד 7 מתאריך 29/07/2014

    ... שינוי ״עוד משטח לשמורת חוף, שטח לרצועת תנודות מפלס המים ושטח ים כנרת ליעוד של שמורת טבע ליעד את השטח לשמורת טבע לי "חוק הגנים הלאומיים שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998" ולפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 לשמור על ערכי טבע נוף ומורשת בשטח התכנית ליעד שטח לשביל סובב כרת בהתאם לתמ"א 13 ...

  2. גיליון 6091 עמוד 1 מתאריך 30/05/2010

    ... 3042 הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור סובב כנרת........................................................................... 3042 תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה)........................................................... 3042 ...

  3. גיליון 5947 עמוד 1 מתאריך 07/05/2009

    ... עליון, מעלה נפתלי ומבוא העמקים)........................ 3573 הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור סובב כנרת........................................................................... 3573 עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות ...