רזא ניהול - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6099 עמוד 24 מתאריך 22/06/2010

    ... הנוטר 23 חיפה יפתח בנאי ובניו ניהול ואחזקות )1995( בע״מ מ.תאגיד.: 512228537 מגדל טירת הכרמל, שותפות מוגבלת 55-023421-5 ט׳׳ז באדר התש׳׳ע (2 במרס 2010) אלון בכר ראש רשות התאגידים רשם השותפויות הודעות בדבר רישום שותפויות תאריך יסוד תאריך רישום שם שותפות ...