רייך יועצים - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6640 עמוד 3 מתאריך 06/08/2013

  ... 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיעה על גמר כהונתה של דורית רייך-שפירא, שופטת של בית משפט השלום בתל אביב, ביום י' בתמוז התשע׳׳ג (18 ביוני 2013), עקב פרישתה לגמלאות ...

 2. גיליון 6565 עמוד 40 מתאריך 19/03/2013

  ... ביום 9.5.2013, בשעה 9.00, ברח' חוני המעגל 61, אלעד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. צבי המאירי, מפרק שימי רייך חברה לבניה בע״מ (ח״פ 51-419195-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6394 עמוד 3 מתאריך 20/03/2012

  ... ד"ר גיאורגטה אישנו - באר שבע ד״ר חיים רייך - ארצות הברית וקנדה כל המינויים הקודמים של רופאים מוסמכים2 לעניין התקנות האמורות - בטלים. ל' בשבט התשע״ב (23 בפברואר 2012) (חמ 3-183) אהוד ברק _    שר הביטחון 1 י״פ התשס״ט, עמ' 5614. 3185 ילקוט הפרסומים 6394, כ״ו באדר התשע״ב, 20.3.2012 ...

 4. גיליון 6171 עמוד 4 מתאריך 12/12/2010

  ... 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: ביטון מיכאל מרדכי. י׳׳ז בכסלו התשע׳׳א (24 בנובמבר 2010) (חמ 3-2150) אבי לוי מנהל הבחירות מועצת הרשות המקומית ירוחם הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןשמחוני, יועצים פיננסים ומוניציפלים בע״מ ...

 5. גיליון 5923 עמוד 53 מתאריך 26/02/2009

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.4.2009, בשעה 12.00, במשרדי חברת קומטקס יועצים בע׳׳מ, רח' האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ...

 6. גיליון 5907 עמוד 63 מתאריך 22/01/2009

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. חנה רייך אזולאי, עו״ד, מפרקת ג.ל. ו-ר.ל. בע״מ (ח״פ 51-074077-2) (בפירוק מרצון ...

 7. גיליון 5513 עמוד 3 מתאריך 04/04/2006

  ... 059529693 סעיד חמוד 029575081 עופר יעקב 023955347 יהודה רייך 027992395 רון שטינמיץ 058330747 ענת יציב 024582892 גל אריאלי 028551851 אלדד פלד 028509370 ליעד לינג 036276848 איתמר ווליס ...