רכב פרטי לחבר - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6887 עמוד 4 מתאריך 28/09/2014

  ... הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל״ו-1976י, מינתה המועצה המקומית באר יעקב, בישיבתה מיום כ"א בשבט התשע׳׳ד )22 בינואר 2014 ...

 2. גיליון 6867 עמוד 3 מתאריך 01/09/2014

  ... 2    ס׳׳ח התשמ׳׳א, עמ' 128. 3    ס׳׳ח התשס׳׳ב, עמ' 104. הודעה על הרכב ועדה לפי חוק האזרחות, התשי״ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(ח) לחוק האזרחות, התשי״ב-11952 (להלן - החוק), אני ממנה את עורך הדין יעקב מצא, לתפקיד חבר בוועדה המייעצת לשר הפנים לעניין החלטות והגשת בקשות לפי סעיף 11 לחוק ...

 3. גיליון 6860 עמוד 4 מתאריך 20/08/2014

  ... פעילויות בתחום הרכב: ייבוא, שיווק והפצה בלעדיים של כלי רכב וחלפים, טנדרים, משאיות ואוטובוסים; ייבוא ושיווק ציוד מכני הנדסי, מלגזות, צמיגים מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע״מ 9711 משווקת בלעדית של חברת KUBOTA מיפן ניר דוד (תל עמל) מפעלי מתכת אגודה חקלאית שיתופית בע״מ ...

 4. גיליון 6832 עמוד 2 מתאריך 07/07/2014

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ״ז-997ו 1 (להלן - החוק), אני מסמיך את פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים המפורטים להלן למפקחים לעניין החוק: רועי זינדר דורי טובים עידן ידיד ווסרמן גולן שמעון רידר חן טופיקיאן יוסף עומרי עומיסי תומר עפרי הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל ...

 5. גיליון 6816 עמוד 5 מתאריך 09/06/2014

  ... המנהל הכללי של משרד הבריאות 1 ק״ת התשע״ב, עמ' 242. הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969 בהתאם לסעיף 23(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969/ נמסרת בזה הודעה על הרכבה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים, כדלקמן ...

 6. גיליון 6816 עמוד 12 מתאריך 09/06/2014

  ... שינוי ״עוד שטח מאזור מגורים 6 למגורים א' עם זיקת הנאה למעבר ברכב. ב.    קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש, ולתוספת בינוי לבניין קיים, הכל בהתאם לנספח בינוי. ג.    קביעת שטחי בנייה בהיקף של 3483.87 מ"ר מתוכם 2627.73 מ"ר ו 866.24 מ"ר שטחי שירות, מתוכם 653.60 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים לחניה ...

 7. גיליון 6810 עמוד 3 מתאריך 01/06/2014

  ... השר לשירותי דת הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית ראש פינה לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח חדש], התשל״א-1971 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח חדש], התשל״א-1971י, קבעתי שהמועצה הדתית ראש פינה תהיה בת חמישה חברים והרכבתי אותה כדלהלן: אצם חסיד    יואב כרמלי ...

 8. גיליון 6809 עמוד 5 מתאריך 26/05/2014

  ... 1)    עורך דין מיקי שפיגלמן - יושב ראש עדי לבנה - חבר יורם בלקינד - חבר; (2)    עורכת דין לאה פסרמן - יושבת ראש איריס טרכטנגוט - חברה מיקי כהן - חברה. מינוי הרכב ועדת ערר קודם - בטל. ב' בניסן התשע״ד (2 באפריל 2014) (חמ 3-265-ה1) מוטי לנדאו ראש המועצה במקומית סביון ...

 9. גיליון 6794 עמוד 12 מתאריך 30/04/2014

  ... 3.    וולקן תעשיות רכב בע"מ, הסתדרות העובדים הלאומית 4.    תעשיית מתכת 5.    כלל העובדים 6.    תנאי עבודה 7.    03.03.2014 8.    10.02.14 - לתקופה    בלתי    מוגבלת 1.    63/2014 2.    26.01.2014 3.    ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, הסתדרות העובדים הלאומית 4 ...

 10. גיליון 6777 עמוד 3 מתאריך 26/03/2014

  ... הרכב ב': חאיק עסאם - יושב ראש רג'א ח'ורי - חבר סאלח נאיף פואז - חבר. מינוי ועדת ערר, שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 6025, התש׳׳ע, עמ' 687 - בטל. י' באדר ב' התשע׳׳ד )12 במרס 2014( )חמ 3-265-ה1( ג׳ריס מטר _    ראש המועצה המקומית עילבון י ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 252. הודעה בדבר ...