רן פאוור - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6571 עמוד 24 מתאריך 03/04/2013

    ... המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. זיוה ישראלוף, מפרקת ד.י. אולטרסוניק פאוור טכנולוגי. בע״מ (ח׳׳פ 51-282850-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש ...

  2. גיליון 6259 עמוד 38 מתאריך 03/07/2011

    ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דולב 6, תל מונד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רן ...

  3. גיליון 6220 עמוד 19 מתאריך 04/04/2011

    ... אולטרסוניק פאוור טכנולוגי. בע״מ (ח״פ 51-282850-0) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דימיטרי שוכמכר, ת׳׳ז ...