שגיא את פיקי - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6557 עמוד 9 מתאריך 04/03/2013

    ... שגב פיקי 34444935 שרמן דורית 33526427 שגיא טל 51112373 שרפי שושנה 23207012 שדאפנה סמיח 31875602 שרר אסנת 24799538 שואהנה פאיק 24435240 ששון דריה 27708940 שוורץ זאב 57296626 תודר אילנה ...

  2. גיליון 6135 עמוד 79 מתאריך 16/09/2010

    ... ביום 3.11.2010, בשעה 16.00, ברח' חסן שוקרי 2, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אביאל שטרן, עו״ד, מפרק שגיא את פיקי בע׳׳מ (ח״פ 51-258251-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  3. גיליון 6112 עמוד 55 מתאריך 26/07/2010

    ... המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. קרול דייחס, מפרק שגיא את פיקי בע״מ (ח׳׳פ 51-258251-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 6.7.2010 ...