שחם-שירותי בריאות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6887 עמוד 2 מתאריך 28/09/2014

  ... לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, הוסיפה הממשלה את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור1, ולפיכך, תחת הכותרת ”משרד הבריאות”, אחרי פרט 17 ”הממונה על תלונות הציבור” שבתוספת האמורה יבוא: ”17.א. מנכ׳׳ל ...

 2. גיליון 6870 עמוד 4 מתאריך 04/09/2014

  ... תיקון הודעה על אישור רשימת חברים לוועדת ערר רפואית לפי פקודת התעבורה אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א(ב) לפקודת התעבורה1, ובהתאם לתקנה 195(ב) לתקנות התעבורה, התשכ״א-11961, ובהתייעצות עם שרת הבריאות, אישרתי לתקן את רשימת החברים לוועדת ערר רפואית2, כמפורט להלן: (1)    ברשימת הרופאים ...

 3. גיליון 6868 עמוד 3 מתאריך 02/09/2014

  ... ה' אחות יושבי ראש ברשימת שר המשפטים שירותי בריאות כללית - ועדה ארצית למחוזות בקהילה חני שליט, עובדת פרופ' יעקב הרט - מינהל עורך דין יצחק לוי, - סוציאלית, וממלאת רפואי וממלא מקומו, פרופ' וממלאת מקומו, עורכת מקומה, נורית גוטמן ...

 4. גיליון 6867 עמוד 4 מתאריך 01/09/2014

  ... ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות2 תתוקן לפי זה. ג' בתמוז התשע״ד (1 ביולי 2014) (חמ 3-1505-ה2) יעל גרמן _    שרת הבריאות 1    י״פ התשל״ז, עמ' 1813. 2    י״פ התש״ן, עמ' 2286; התשע״ד, עמ' 3683. הודעה על מינוי חבר למועצה המייעצת לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952 ...

 5. גיליון 6863 עמוד 3 מתאריך 28/08/2014

  ... שרת הבריאות 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 298. מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה)(3) לחוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958; אני ממנה את וקנין מרינט, נציגת ציבור, לחברה בוועדת ערר במחוז באר שבע והדרום, לפי החוק האמור. תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו ...

 6. גיליון 6861 עמוד 3 מתאריך 21/08/2014

  ... יהודה עמית, רישיון מס' 09019, מומחה בכירורגיה אורטופדית, לחבר בוועדות רפואיות. ב' בתמוז התשע״ד (30 ביוני 2014) (חמ 3-2583) יעל גרמן _    שרת הבריאות 1    ס״ח התשנ״ד, עמ' 277; התשנ״ח, עמ' 100. 2    ק״ת התשנ״ה, עמ' 546. 7663 ילקוט הפרסומים 6861, כ״ה באב התשע״ד, 21.8.2014 ...

 7. גיליון 6859 עמוד 4 מתאריך 19/08/2014

  ... הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל—1970 אני מודיע כי, בתוקף סמכותיי לפי תקנה י לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ״ד-21984, ותקנה י לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ״ג—31992, ובהסכמת ...

 8. גיליון 6848 עמוד 3 מתאריך 29/07/2014

  ... ת׳׳י 5281 חלק 6 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות בריאות, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2014 למהדורה מיולי 2011; ת׳׳י 5281 חלק 7 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מסחר, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2014 למהדורה מיולי 2011 ולתיקון הטעות מאוקטובר 2011; ת׳׳י 5281 חלק 8 ...

 9. גיליון 6846 עמוד 3 מתאריך 27/07/2014

  ... תוקפו של מינוי זה כל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה במשרד הבריאות. כיא בסיוון התשעיד (19 ביוני 2014) (חמ 3-4797) יעל גרמן _    שרת הבריאות 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; סיח התשסיד, עמ' 488. מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע הטכנולוגיה והחלל למרכזי מחקר ופיתוח אזורי ...

 10. גיליון 6839 עמוד 3 מתאריך 17/07/2014

  ... יעל גרמן _    שרת הבריאות 1    ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 58 ועמ' 130. 2    י״פ התשס׳׳ט, עמ' 4981. הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ׳׳ה-1985י, אני מכריז על האזורים המפורטים להלן ...