שיר - אל נחושת - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5863 עמוד 21 מתאריך 04/11/2008

    ... ביום 7.12.2008, בשעה 17.00, ברח' הגלגל 53, רמת גן 52392, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ברק תור, עו״ד, מפרק שיר-אל נחושת בע״מ (ח״פ 51-318501-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 5799 עמוד 19 מתאריך 01/05/2008

    ... 6.4.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד ניסן שאוליאן, מרח' ברקוביץ 4 (מגדל המוזאון, קומה 7), ת׳׳ד 33111, תל אביב 61330, טל' 03-6935300, למפרק החברה. ניסן שאוליאן, עו״ד, מפרק שיר - אל נחושת בע׳׳מ (ח״פ 51-318501-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...