אחדות מיזוג אויר - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6074 עמוד 17 מתאריך 25/03/2010

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יהושע ביץ, רו״ח, מפרק אי.אר מיזוג אוויר בע״מ (ח״פ 51-276762-5) (בפירוק מרצון ...