אני מאמין באמונה שלימה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6557 עמוד 2 מתאריך 04/03/2013

    ... לפי חוק לימוד חובה, התש׳׳ט- 1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(0(3) לחוק לימוד חובה, התש׳׳ט- 1949' אני מסמיך את המפורטים להלן, לקציני ביקור סדיר לעניין הסעיף האמור: שם    מס' זהות 40081879 אבו אסעד חנון 31432149 אבו בלאל מוראד 39606512 אבו דאהש אימאן ...