הגלריה - המסעדה של בית אילון - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6867 עמוד 14 מתאריך 01/09/2014

  ... התחדשות עירונית למתחם וזאת ע,יי: 1.    מתן אפשרות להריסת המבנים הקיימים ובנייה של מבנה משרדים בן 10 קומות הכולל חזיתות מסחריות בקומת הקרקע וכן שטחי רצפה לטובת הציבור, ומעליו מגדל מגורים בן 32 קומות + קומות טכניות על הגג. 2.    שינוי ״עוד מאזור עסקים ובידור לאזור מגורים, מסחר ומשרדים ...

 2. גיליון 6762 עמוד 20 מתאריך 25/02/2014

  ... מטרת התכנית: תכנון מפורט של קטע משכונת ראשונים בערד שהכוונה להפכו לקרית אומנים הכוללת גלריות לעבודה ולמכירה, קפיטריה, מסעדה ובית תה. התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערד, ערד ...

 3. גיליון 6346 עמוד 8 מתאריך 22/12/2011

  ... עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד במגרש לבנייה מייעוד של מגרש לתעשייה לייעוד המתיר תעסוקה, מסחר ומגורים. ב. קביעת זכויות והוראות בנייה למבנה ששטחו העיקרי לא יעלה על 7,280 מ׳׳ר וגובהו לא יעלה על כ-12 קומות מעל הקרקע. ג. קביעת קווי הבניין למבנה המוצע והגדרת נסיגה בנפח הבינוי. ד ...

 4. גיליון 6329 עמוד 23 מתאריך 01/12/2011

  ... 1. מתן אפשרות להריסת המבנה הקיים ובנייה מחדש של שני בניינים, מבנה למגורים בן 46 קומות ומבנה משרדים בן 29 קומות מעל 2 קומות מסחר. 2. שינוי ייעוד מאזור עסקים ובידור לאזור מגורים, מסחר ותעסוקה. 3. קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי. עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת אזור למגורים, מסחר ותעסוקה. 2 ...

 5. גיליון 6255 עמוד 19 מתאריך 26/06/2011

  ... 1. מתן אפשירות להריסת המבנה הקיים ובנייה מחדש של שני בניינים, מבנה למגורים בן 46 קומות ומבנה משרדים בן 29 קומות מעל 2 קומות מסחר. 2. שינוי ייעוד מאזור עסקים ובידור לאזור מגורים, מסחר ותעסוקה. 3. קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי. עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת אזור למגורים, מסחר ותעסוקה. 2 ...

 6. גיליון 6080 עמוד 63 מתאריך 28/04/2010

  ... כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508555. העתק ...

 7. גיליון 5876 עמוד 35 מתאריך 04/12/2008

  ... כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון. העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ...

 8. גיליון 5594 עמוד 11 מתאריך 09/11/2006

  ... מטרת התכנית: א) הגדרת שטחי שירות עיליים בשטח כולל של 40% לקומה מסך כל שטח הבניה העיקרי — לסך הכל 1,754 מ”ר; ב) שינוי בינוי מ-6 קומות + גלריה ל-7 קומות ללא שינוי בנפח הבנין; ג) מתן אפשרות להעברת שטחים מקומה לקומה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל ...

 9. גיליון 5542 עמוד 14 מתאריך 19/06/2006

  ... ג) קביעת בינוי בעבור בנין מגורים אחד בן 3 קומות מעל קומת מחסנים, בעבור 3 יחידות דיור, בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח; ד) קביעת שטחי בניה בהיקף של 770 מ"ר מהם 670 מ"ר שטחים עיקריים ו-100 מ"ר שטחי שירות; ה) קביעת קווי בנין חדשים; ו) קביעת תנאים למתן היתר בניה; ז) קביעת הוראות בגין בנינים, גדרות ...

 10. גיליון 5417 עמוד 15 מתאריך 17/07/2005

  ... עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים, כולל תוספת קומות: מ-ק + 11 לקומת עמודים כפולה + 15 + 2 גג; ב) תוספת 5 יחידות דיור ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ג) כל ענין שניתן לבקשו בהקלה; ד) גובה הבנינים - לפי הבינוי בתשריט, גגות שטוחים, מרפסות ופרגולות ...