ירים מסחר והשקעות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6594 עמוד 34 מתאריך 20/05/2013

 2. גיליון 6495 עמוד 42 מתאריך 11/11/2012

  ... בשעה 16.00, במשרד המפרק, דרך השלום 53, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רונן מוזסון, עו״ד, מפרק ו.ר. כנרת והשקעות בע״מ (ח״פ 51-161153-5) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6475 עמוד 27 מתאריך 24/09/2012

  ... אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.1.2013, בשעה 17.00,    אצל חנות בעשר אצבעות, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שירי גלברט, מפרקת ג׳מאיקה מסחר ושווק בע״מ (ח״פ 51-445821-5 ...

 4. גיליון 6467 עמוד 53 מתאריך 04/09/2012

  ... כל-בו למוניות והשקעות בע״מ (ח׳׳פ 51-354486-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 29.7.2012 ...

 5. גיליון 6383 עמוד 49 מתאריך 22/02/2012

 6. גיליון 6185 עמוד 29 מתאריך 06/01/2011

  ... 10.2.2011 בשעה 10.00, במשרדי החברה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מרדכי ביאר, מפרק גני חבצלת חברה להשקעות מסחר ובניה בע״מ (ח״פ 51-190118-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 7. גיליון 6173 עמוד 75 מתאריך 17/12/2010

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. עאמר עאדל, מפרק גני חבצלת חברה להשקעות מסחר ובניה בע״מ (ח״פ 51-190118-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי ...

 8. גיליון 5943 עמוד 45 מתאריך 23/04/2009

  ... חברה ישראלית למסחר חליפין 965ו בע׳׳מ (ח״פ 51-044828-5) אשר חג׳ג׳ ושות' בע״מ (ח״פ 51-209185-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.6.2009 ...

 9. גיליון 5857 עמוד 44 מתאריך 12/10/2008

 10. גיליון 5713 עמוד 3 מתאריך 04/09/2007

  ... שר התעשיה המסחר והתעסוקה 1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86. אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1, אני מתקן את אצילת הסמכויות2, לעניין מתן חופשה מיוחדת, כך שבטבלה, בסופה יבוא: טור א'    טור ב' אסיר שלגביו מבוקשת החופשה    הגורם המוסמך ...