מור - נזקי צנרת - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6766 עמוד 45 מתאריך 06/03/2014

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. רוסלן סטרלין, מפרק מור נזקי צנרת 2000 (1997) בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-243094-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

  2. גיליון 6467 עמוד 51 מתאריך 04/09/2012

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יגאל בנימיני, מפרק קו ישיר (לנזקי צנרת) בע״מ (ח״פ 51-298439-4) (בפירוק מרצון ...