10 קום - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6892 עמוד 8 מתאריך 06/10/2014

  ... התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. אוריאל בוסו יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה 52    ילקוט הפרסומים 6891, י”א בתשרי התשע״ה, 5.10.2014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 0334-3030 ISSN סודר ...

 2. גיליון 6890 עמוד 4 מתאריך 02/09/2014

  ... 27.10.2014,    בשעה 8.30. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר ...

 3. גיליון 6890 עמוד 5 מתאריך 02/09/2014

  ... בפנקסים ובניירות של החברה. צביקי ולדר, עו״ד, מפרק עלי-דגן בע״מ (ח״פ 51-277160-1) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה 37 ילקוט הפרסומים 6890, ח' בתשרי התשע״ה, 2.10.2014 ...

 4. גיליון 6889 עמוד 4 מתאריך 30/09/2014

  ... 11/ 02/ 105 תמא/ 10/ ד/ 10 ד/ 11/ 03/ 267 תמא/ 34/ ב/ 4 תממ/ 4/ 14/ 23 תמא/ 35 תממ/ 4/ 14 תמא/ 34/ ב/ 5 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 מחוז דרום מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: גלילית מחוז הדרום, ערד הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי:11/ מפ/ 1001שם התכנית: מתקן פוטו-וולטאי בקעת ערד ...

 5. גיליון 6889 עמוד 5 מתאריך 30/09/2014

  ... שינוי בקו בניין צפון מזרחי מ- 3.5 ל- 1.4 מ' עפ''׳ נספח בינוי ותשריט. ג.    קביעת קוי בנין לבריכה. ד.    קביעת קוי בנין למצללה בחזית קדמית. ה.    קביעת קוי בנין למצללה לחניה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 03/10/2013 ובילקוט הפרסומים 6681, התשעד, עמוד 871, בתאריך ...

 6. גיליון 6889 עמוד 6 מתאריך 30/09/2014

  ... הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 14/03/2014 ובילקוט הפרסומים 6761, התשעד, עמוד 4035, בתאריך 24/02/2014. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד, הגדוד העברי 10 ...

 7. גיליון 6889 עמוד 7 מתאריך 30/09/2014

  ... 4.    קביעת הנחיות בינוי כך שיידרש בבניין השלישי: מבואת כניסה בשטח 45 מ״ר לפחות, מועדון דיירים בשטח 50 מ"ר לפחות וחדר עגלות בשטח 10 מ"ר לפחות. 5. הנחיות לעיצוב אדריכלי, חומרי גמר אבן/ זכוכית/ אלומיניום בשילוב ביניהם. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ...

 8. גיליון 6889 עמוד 13 מתאריך 30/09/2014

  ... קום-מאטש בע״מ (ח״פ 51-292757-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 8.9.2014 ...

 9. גיליון 6887 עמוד 12 מתאריך 28/09/2014

  ... 10.    קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב. 11.    בקומת הקרקע של הבניין מסי 1, יופרש שטח של 125 מ"ר וכן חצר בגודל 150 מ"ר לשימוש גן ילדים, שטח זה לא יכלל במניין אחוזי הבנייה המותרים. 12.    בתא שטח 2 ו- 3 (הבניינים הקיימים) תותר תוספת בנייה עד 160 % מרבי מעל הקרקע, ב- 4 קומות. 13 ...

 10. גיליון 6887 עמוד 14 מתאריך 28/09/2014

  ... נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מסי: 101-0175141 גרסת: הוראות - 10 תשריט - 8 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ...