770 מסעדות - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6520 עמוד 23 מתאריך 30/12/2012

    ... קביעת שימוש בחניון, בתא שטח 107, של ביתן שומר בשטח שלא יעלה על 10 מ"ר ובגובה שלא יעלה על 3 מ'. מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מסי מכ/ 770 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה ...

  2. גיליון 5542 עמוד 14 מתאריך 19/06/2006

    ... ג) קביעת בינוי בעבור בנין מגורים אחד בן 3 קומות מעל קומת מחסנים, בעבור 3 יחידות דיור, בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח; ד) קביעת שטחי בניה בהיקף של 770 מ"ר מהם 670 מ"ר שטחים עיקריים ו-100 מ"ר שטחי שירות; ה) קביעת קווי בנין חדשים; ו) קביעת תנאים למתן היתר בניה; ז) קביעת הוראות בגין בנינים, גדרות ...

  3. גיליון 5452 עמוד 12 מתאריך 03/11/2005

    ... 4)    ”תכנית מיתאר מקומית מס' 6398/א”, שינוי לתכנית 2702. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' בית וגן, רח' קאסוטו 8, השטח שבין קואורדינטות אורך 217.690217.770 לבין קואורדינטות רוחב 629.940 - 630.020; גוש 30192, ח”ח 1; גוש 30341, חלקה 152 במלואה, ח”ח 153,136, 188 ...